... لطفا شکیبا باشید ...

توضیحات

خدمات پولگذاری خودپردازها شامل خدمات ذیل می باشد .

 انتقال کاستهای وجوه از خزانه به خودرو پولرسانی 

  • مراجعه به محل خودپرداز و انجام عملیات پولگذاری در معیت ماًمورین یگان ویژه ناجا و با استفاده خودرو تجهیز شده مناسب عملیات
  • انجام عملیات تست صحت پولگذاری 
  • باز گرداندن وجوه برگشتی خودپردازها به خزانه بانک 

تمامی خدمات مذکور از طریق نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب به همراه ماًمورین یگان ویژه ناجا و با استفاده خودرو تجهیز شده مناسب عملیات پولرسانی  صورت می پذیرد . رعایت الزامات امنیتی به همراه تجربه چندین ساله و تخصصی پرسنل شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین ، موجب ارائه با کیفیت ترین و سریعترین خدمات در این حوزه در سطح کشور گردیده است