... لطفا شکیبا باشید ...

توضیحات

خدمات پشتیبانی خودپردازها (پرستاری ) از طریق پرسنل آموزش دیده و مجرب ، آشنا با سه برند رایج خودپرداز در ایران   صورت می پذیرد .KINGTELLE  و  NCR ، WINCORاز جمله 

تجربه چندین ساله عملیات مذکور از طریق پشتیبانان  فنی خودپردازها موجب میزان دسترسی بالا و فعال بودن تمامی خودپردازهای خارج از شعب در تمامی ایام هفته و حتی تعطیلات گردیده است