... لطفا شکیبا باشید ...

توضیحات

  • مانیتورینگ موجودی خودپردازها در راستای تهیه لیست پولگذاری خودپردازها
  • دریافت وجوه از خزانه بانک
  • شمارش و سورت نمودن وجوه دریافتی 
  • ممهور نمودن تراول چک ها
  • جایگذاری وجوه درون کاستهای خودپرداز
  • شمارش وجوه برگشتی ، انجام عملیات سیتواسیون و رفع مغایرت های احتمالی