... لطفا شکیبا باشید ...

مزایده 9902

برای رویت کامل آگهی اینجا کلیک کنید

 

شرایط شرکت در مزایده

پیشنهاد قیمت

املاک مزایده

دلاوران:

آدرس پلاک فرعی قطعه طبقه  اعیان کاربری  قیمت پایه  میزان مالکیت توضیحات
تهران، خیابان دلاوران، بعد از چهارراه تکاوران، پلاک 196
عرصه: 399.9 مترمربع
پلاک ثبتی: 6719
9658 1 همکف 354.14 تجاری 192,000,000,000 414سهم مشاع از 600سهم اعیان عرصه وقف می باشد.
جدول الف و ب
9659 2 اول 230.08 مسکونی 50,400,000,000 6دانگ اعیان
9660 3 دوم  229.78 مسکونی 48,000,000,000 6دانگ اعیان
9661 4 سوم 229.48 مسکونی 50,400,000,000 6دانگ اعیان

 

شوش:

آدرس پلاک فرعی قطعه طبقه  اعیان کاربری  قیمت پایه  توضیحات
تهران،شوش، ضلع شرقی میدان، جنب اداره پست، محل سابق فروشگاه شهر و روستا
عرصه: 715.8 مترمربع
پلاک اصلی: 4752
3 - همکف 715.80 فروشگاه  445,000,000,000 جدول الف و ب
- اول 258.50 مسکونی جدول الف و ب

 

ساوه:

ساوه، ضلع شمال غربی
 میدان آزادی جنب بانک ملت
قطعه طبقه  فرعی کاربری  متراژ   پارکینگ  انباری  قیمت پایه میزان مالکیت توضیحات
1 همکف 6697 تجاری 108.07 12.5 3.52 32,400,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
6 اول 6702 تجاری 50.56 12.5 6.5 12,000,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
11 6707 تجاری 41.89 12.5 3.6 11,556,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
12 6708 تجاری 29.41 0 0 8,112,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
13 6709 تجاری 38.41 0 0 9,600,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
14 دوم 6710 تجاری 40.81 0 0 9,792,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
18 6714 تجاری 28.28 0 0 6,780,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
19 6715 تجاری 28.00 0 0 7,392,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
21 6717 تجاری 41.89 0 0 11,040,000,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب

 

علی آباد کتول: 

علی آباد کتول ،خ بهشتی
جنب بانک ملی
قطعه  طبقه فرعی اعیان کاربری  قیمت پایه توضیحات
- همکف - 128 تجاری 48,600,000,000 جدول الف و ب
- اول  - 115.5 مسکونی 

 

آستارا:

آدرس پلاک فرعی قطعه طبقه اعیان بالکن کاربری قیمت پایه میزان مالکیت توضیحات
گیلان،آستارا،خیابان ملت،مجتمع اقتصاد نوین
عرصه: 206پلاک ثبتی اصلی: 1477
122 1 همکف  139.08 81.76 تجاری 58,678,800,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب

 

بندرلنگه(رواز):

آدرس پلاک فرعی قطعه طبقه اعیان کاربری قیمت پایه میزان مالکیت توضیحات
 بندر لنگه(رواز) خیابان انقلاب ساختمان بانک اقتصاد نوین
عرصه: 552.9 مترمربع
پلاک ثبتی اصلی: 16249
6 4 همکف 13.13 تجاری 1,474,761,600 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
7 5 37.89 تجاری 3,682,908,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
8 6 21.07 تجاری 2,366,582,400 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
9 7 اول 44.24 تجاری 3,822,336,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
10 8 21.47 تجاری 2,086,884,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
11 9 18.36 تجاری 1,784,592,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
12 10 20.18 تجاری 1,961,496,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
13 11 32.75 تجاری 3,183,300,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
14 12 44.47 تجاری 4,322,484,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
15 13 16.27 تجاری 1,581,444,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
16 14 15.84 تجاری 1,539,648,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
17 15 19.7 تجاری 2,482,296,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
18 16 36.94 تجاری 3,191,616,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
19 17 21.29 تجاری 2,069,388,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
20 18 21.66 تجاری 2,105,352,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
21 19 دوم  44.25 تجاری 3,058,560,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
22 20 21.47 تجاری 1,855,008,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
23 21 18.36 تجاری 1,586,304,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
26 24 52.28 تجاری 4,516,992,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
27 25 16.27 تجاری 1,405,728,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
28 26 15.85 تجاری 1,369,440,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
29 27 19.7 تجاری 1,702,080,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
30 28 36.94 تجاری 2,553,292,800 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
31 29 21.29 تجاری 1,839,456,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
32 30 21.66 تجاری 1,871,424,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
33 31 سوم 133.49 آپارتمان تجاری 4,805,640,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
36 34 121.52 آپارتمان تجاری 4,374,720,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
37 35 چهارم 133.49 آپارتمان تجاری 4,805,640,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
40 38 121.52 آپارتمان تجاری 4,374,720,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
41 39 پنجم 299.75 آپارتمان تجاری 6,114,900,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب

 

بندر لنگه (فرجمندی): 

آدرس پلاک فرعی قطعه  طبقه اعیان کاربری  قیمت پایه میزان مالکیت توضیحات
بندرلنگه، کوی کنوک، جنب مجتمع یاقوت، ساختمان اقتصاد نوین (فرجمندی)
عرصه: 654.05 مترمربع
پلاک اصلی: 1351
5 1 همکف 39.53 تجاری 3,842,316,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
6 2 18.81 تجاری 2,234,628,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
7 3 18.45 تجاری 2,191,860,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
8 4 22.92 تجاری 2,871,417,600 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
12 8 30.36 تجاری 3,606,768,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
13 9 22.85 تجاری 2,714,580,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
14 10 24.26 تجاری 2,882,088,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
15 11 41.34 تجاری 4,018,248,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
16 12 اول 39.53 تجاری 3,415,392,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
17 13 18.81 تجاری 1,950,220,800 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
18 14 18.45 تجاری 1,912,896,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
19 15 22.92 تجاری 2,376,345,600 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
20 16 20.58 تجاری 2,133,734,400 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
21 17 29.01 تجاری 3,007,756,800 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
22 18 43.87 تجاری 4,548,441,600 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
23 19 44.33 تجاری 4,596,134,400 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
24 20 29.43 تجاری 3,051,302,400 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
25 21 27.73 تجاری 2,875,046,400 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
26 22 30.36 تجاری 3,147,724,800 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
27 23 22.85 تجاری 2,369,088,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
28 24 24.26 تجاری 2,515,276,800 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
29 25 41.34 تجاری 3,571,776,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
30 26 دوم 39.53 تجاری 2,732,313,600 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
31 27 18.81 تجاری 1,665,813,600 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
32 28 18.45 تجاری 1,633,932,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
33 29 22.92 تجاری 2,029,795,200 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
34 30 22.47 تجاری 1,989,943,200 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
35 31 27.11 تجاری 2,400,861,600 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
38 34 29.43 تجاری 2,606,320,800 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
39 35 27.73 تجاری 2,455,768,800 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
40 36 30.36 تجاری 2,688,672,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
41 37 22.85 تجاری 2,023,596,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
42 38 24.26 تجاری 2,148,465,600 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
43 39 41.34 تجاری 2,857,420,800 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب

 

کاشان: 

آدرس پلاک فرعی قطعه طبقه  عرصه کاربری  قیمت پایه  میزان مالکیت توضیحات
کاشان، خیابان رجایی، روبروی بیمارستان نقوی (زمین)
عرصه حدود: 923 مترمربع
پلاک اصلی: 1
3261 - - 923.62 مسکونی 292,200,000,000 6دانگ عرصه و اعیان تمدید پروانه بر عهده خریدار است.
جدول الف و ب

 

جیرفت:

آدرس ردیف طبقه  پلاک فرعی کاربری  متراژ  پارکینگ انباری قیمت پایه توضیحات
جیرفت، خیابان تختی، حدفاصل چهارراه دهخدا و میدان معلم، روبروی اداره پست 1 اول  8514 مسکونی 327 0 0 70,423,800,000 اسناد و پایانکار در حال اصلاح میباشد.
با شرایط موجود به فروش می رسد.
2 دوم  مسکونی  327 0 0

 

شیراز: 

آدرس پلاک فرعی قطعه طبقه  اعیان کاربری  قیمت پایه میزان مالکیت توضیحات
شیراز، خیابان ملاصدرا، نبش کوچه 3، مجتمع نوین فارس
عرصه: 673.56 مترمربع
پلاک اصلی: 7072
480 1 زیرزمین اول  54.89 تجاری 44,844,780,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
483 4 41.24 تجاری 47,249,700,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
490 11 همکف 15.62 تجاری 21,400,440,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
491 12 22.77 تجاری 29,252,580,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
493 14 20.72 تجاری 27,192,720,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
497 18 اول 150.69 تجاری 80,974,320,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
500 21 65.19 تجاری 41,281,440,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب
501 22 48.56 تجاری 35,174,760,000 6دانگ عرصه و اعیان جدول الف و ب

 


منبع : نویسنده : شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین 14:11
1399/07/12

مقالات مرتبط

لیست کامنت ها