... لطفا شکیبا باشید ...

مزایده عمومی فروش ملک

مزایده عمومی فروش ملک

شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش یک باب ملک تجاری به صورت تفکیکی و یا یکجا به شرح مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و به صورت نقد و یا انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک اقدام نماید. متقاضیان می­توانند جهت انجام هماهنگی و بازدید از محل از تاریخ 2/4/1397 لغایت  10/4/1394  در ساعات اداری با شماره تلفن 02142607227 تماس حاصل نموده و جهت آگاهی بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.slen.ir مراجعه نمایند.

متراژها: مترمر بع                           

مبالغ: ريال

شهرستان

پلاک ثبتی

اصلی

عرصه

اعیان کل

کاربری

تعداد واحدها

پارکینگ

انباری

قیمت پایه یکجا

نشانی

توضیحات

قوچان

4282

270

92/642

تجاری

16 واحد

دارد

ندارد

11.751.550.000

قوچان خیابان مطهری طبقه فوقانی بانک اقتصادنوین

برخی واحدها فاقد پارگینک هستند

 

 

 

 

 

 

شرایط و نحوه شرکت درمزایده:

 1. شرکت در مزایده مستلزم ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر و یا واریز 5% قیمت پایه ملک به حساب شرکت به شماره 1-169689-850-147 و ارائه رسید آن می­باشد.
 2. اولویت فروش با پیشنهادات به صورت نقدی و یکجا می­باشد.
 3. در خصوص پیشنهادات اقساطی، قرارداد به صورت اجاره به شرط تملیک و با پرداخت 30% نقد و الباقی به صورت اقساط اجاره بها حداکثر در 24 قسط (2 ساله) با در نظر گرفتن سود بانکی و ارائه چک جهت هر یک از مبالغ اجاره بها، منعقد خواهد بود. در این صورت درصد پرداخت نقدی و تعداد اقساط مورد نظر پیشنهاد دهنده باید به صورت شفاف ذکر گردد.
 4. ملک با وضعیت موجود به فروش میرسد، لذا ضروریست قبل از ارائه پیشنهاد از ملک بازدید و اسناد رویت گردد. لذا بعدا از این بابت هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد بود.
 5. شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط مندرجه می­باشد.
 6. هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود. و به پیشنهادات مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. مالیات نقل و انتقالو عوارض احتمالی که به این معامله تعلق میگیرد به عهده فروشنده می­باشد، لاکن حق الثبت و حق التحریر به صورت بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.
 8. به پیشنهادات فاقد سپرده و یا پیشنهاداتی که مبلغ سپرده آنها کمتر از قیمت پایه کارشناسی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 9. پاکت های پیشنهاد قیمت در تاریخ 13/4/1397 در محل شرکت بازگشایی خواهد شد وبرنده مزایده پس از تایید کمیسیون معاملات کتبا اعلام و  حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری می­بایست نسبت به واریز بهای ملک به حساب اعلام شده اقدام نماید. در صورنیکه برنده مزایده ظرف مدت مذکور نسبت به واریز وجه اعلام شده اقدام ننماید سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 10. مزایده گزار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده مختار خواهد بود.
 11. شرکت کنندگان حقوقی ضروریست نسبت به ارسال تصویر آگهی تاسیس، اساسنامه، آگهی مربوط به آدرس محل شرکت، آگهی مربوط به دارندگان حق امضا و آخرین تغییرات اقداک نماید.

فرم مشخصات شرکت کننده در مزایده

الف) مشخصات شرکت کننده در مزایده

الف-1) حقیقی

اینجانب ...................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ................. و کد ملی ................. متولد ..../..../.... صادره از ................. به آدرس: ............................................................... و شماره تماس: .................................... ضمن امضا ذیل فرم حاضر اذعان میدارد از کلیه شرایط و ضوابط مزایده حاضر اطلاع کافی داشته و پیشنهادات خود را در خصوص مزایده شماره .................. به شرح لیست ذیل اعلام میدارد.

الف-2) حقوقی

شرکت ................................... (.................) به شماره ثبت ..................... ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ............ در تاریخ .../.../.... به شناسه ملی .................. و کد اقتصادی .................. به آدرس: ............................................................... و شماره تماس: .................................... ضمن امضاذیل فرم حاضر اذعان میدارد از کلیه شرایط و ضوابط مزایده حاضر اطلاع کافی داشته و پیشنهادات خود را در خصوص مزایده شماره .................. به شرح لیست ذیل اعلام میدارد.

ب) جدول پیشنهاد قیمت

شهرستان

پلاک ثبتی

اصلی

اعیان کل

کاربری

تعداد واحدها

پارکینگ

انباری

قیمت پیشنهادی

به عدد (ريال)

قیمت پیشنهادی

به حروف (ريال)

مشخصات فیش و یا ضمانت نامه شرکت در مزایده

قوچان

4282

92/642

تجاری

16 واحد

دارد

ندارد

11.751.550.000

 

 

 

 

 

 

 

1-دانلود فرم شرکت در مزایده عمومی

2-دانلود فایل مربوط به مزایده عمومی فروش ملک

3-دانلود فایل مربوط به مزایده عمومی فروش ملک

4-دانلود فایل مربوط به مزایده عمومی فروش ملک


مزایده عمومی فروش ملک منبع : بانک اقتصاد نوین نویسنده : بانک اقتصاد نوین 10:26
1397/04/06