... لطفا شکیبا باشید ...

توضیحات

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس هیات مدیره

علیرضا مولائی

نائب رئیس هیات مدیره

سید محمد سعید خلیلی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

داود قاسم پور دیزجی