... لطفا شکیبا باشید ...

توضیحات

شرکت خدمات و پشتيباني اقتصادنوين(سهامي خاص)در راستاي اجراي سياست مديريت محترم بانک اقتصاد نوين مبني بر بـــرون سپاري فعاليت هاي غير تخصصي، تشکيل و بـا شخصيت شـرکت درشـــرف تاسيس عملا از تاريخ 10/10/1384فعاليت خود را در زمينه ارائه خدمات ، ساخت و ساز شعب و تجهيز آنـها براي بانـک اقـتصاد نوين آغاز نموده است. پس از اخـذ مجــوز شماره مب/112 مورخ 24/01/1385 از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تشريفات رسمي ثبت قـانوني شرکت در مرجـــع اداره کـل ثبت شرکتها و مالـکيت صنعتي تحت شمـــاره 270934 در تاريخ 30/02/1385 انجام گرديد.مـرکز اصلي شرکت در تهران،ميدان ونک، خيابان برزيل شرقي، بن بست لاله، پلاک 3واقع است. 

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از: 
خــريد يا تمليک امـوال منقول يا غير منقول تحت هر نــوع عقد و قرارداد و معامله اي و انتقال عين يا منافع آنها. نگهداري و بهره برداري واحدهاي مورد نيازخدماتي، پشتيباني، تدارکاتي، فني، مهندسي، ساختماني،اداري،آموزشي، رفاهي و کليه موارد مورد نياز بانک اقتصادنوين از جمله احداث و ايجــاد واحدهاي جديد با هدف ارائــه خدمات مرتبط به بانک و سهامداران و شرکتهاي وابسته و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي. ارائه خدمات تامين نيروي انساني مورد نياز شرکت و سايرخدمات فني، تخصصي و مهندسي، آموزشي، تجـاري و خدماتي مورد نياز بانک وساير دستگاهها و موسسات و شرکتهاي وابسته به بانک يا اشـخاص حقيقي و حقوقي ديگر.سرمايه گذاري و مشارکت در سرمايه شرکتها خــواه از طريق تاسيس شرکتهاي جـديد و يا از طريق مشارکت در سهام شرکتهاي موجود. ارائــه خدمات رفاهي و کليه خدمات مورد لـزوم کارکنان بانک و کارکنان شرکتــها، دستگاهها وموسسات وابسته به بانک اقتصاد نوين.انجام کليه عمليات مجاز تجاري و اعتباري داخلي و خارجي. انجام کليه عمليات پيمانکاري و خدمات مديريت اعم از مطالعه، طراحي، ساخت و بهره برداري فعاليت هاي اقتصادي بانک اقتصاد نوين و شرکتهاي تابعه ووابسته آن وسايراشخاص حقيقي وحقوقي در زمينه هاي توليدي،ساختماني،صنعتي، معدني وکشاورزي ونظاير آنها و واردات هرگونه تجهيزات،تاسيسات و دستگاههاي مورد نياز و مورد استفاده در شبکه بانکي کشور